Zorg en ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning wil iedereen in staat stellen om mee te kunnen doen in de samenleving, ook mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. De gemeente voert de Wmo uit. We kijken samen met de klant naar oplossingen die binnen uw eigen bereik liggen of binnen de Wmo.

Voor medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en door (bijna) niemand op te brengen zijn, bestaat de AWBZ. De AWBZ is een een volksverzekering die iedere Nederlandse inwoner heeft.  

Op 1 januari 2015 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning. Kijk daarvoor op de pagina Veranderingen zorg, jeugdhulp en werk vanaf 2015.